Inkomstenbelasting, vennootschapbelasting, loonbelasting. Fiscale behandeling van spaarsystemen in de zakelijke sfeer

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling; domein winstbelastingen

 

Besluit van 26 april 2001, nr. CPP2001/911M

 

De directeur-generaal Belastingdienst deelt namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende mee.

1.†††††††† Inleiding

Vanuit het bedrijfsleven ben ik benaderd over de fiscale behandeling van spaarsystemen in de zakelijke sfeer. Exploitanten van zulke systemen bieden ondernemers de mogelijkheid om bij bepaalde zakelijke transacties aan hun afnemers een bonus te verstrekken in de vorm van spaarpunten (in papieren of in elektronische vorm). Met deze spaarpunten kunnen artikelen of diensten worden gekocht, al dan niet met bijbetaling in geld.

Naast de genoemde spaarsystemen komt het in de praktijk ook vaak voor dat door ondernemers rechtstreeks goederen of diensten in de promotionele sfeer worden verstrekt aan hun zakelijke afnemers.

Behalve aan de afnemers zelf kunnen de genoemde voordelen ook aan werknemers van de afnemers worden verstrekt. Ook komt het voor dat werkgevers de bonussen kunnen gebruiken voor beloning van hun eigen werknemers, bijvoorbeeld in het kader van flexibel belonen of als geschenk bij een bijzondere gelegenheid.

2.†††††††† Fiscale aspecten van zakelijke spaarsystemen en verstrekkingen in de promotionele sfeer

Ondernemers die in de uitoefening van hun onderneming een bonus in de vorm van spaarpunten ontvangen, moeten dit voordeel tot hun winst uit onderneming rekenen. Dit geldt ook voor de verkrijging van goederen of diensten in de promotionele sfeer. Bij werknemers die in het kader van de uitoefening van hun dienstbetrekking dergelijke voordelen ontvangen, behoort het voordeel tot het inkomen. De voordelen zijn belast op het moment waarop ze worden verstrekt tegen de op dat moment geldende waarde in het economische verkeer.

3.†††††††† Goedkeuring

Het is in de praktijk niet eenvoudig om de hier bedoelde voordelen op individuele basis en per verstrekking in de belasting- en premieheffing te betrekken. Om hieraan tegemoet te komen keur ik goed dat de loon-, inkomsten- en vennootschapsbelasting en de premie volksverzekeringen, die door de ontvangende ondernemers en werknemers verschuldigd zouden zijn, desgewenst op lumpsumbasis worden afgedragen door de organisatie die het spaarsysteem exploiteert of door de verstrekker van de goederen of diensten in de promotionele sfeer.

4.†††††††† Uitzondering

Zoals ik in de inleiding al heb aangegeven, zijn er ook spaarsystemen en verstrekkingen die overwegend gericht zijn op de relatie werkgever-werknemer. Deze voordelen worden niet in een lumpsumregeling betrokken. Uiteraard kan hiervoor wel binnen de wettelijke voorwaarden de eindheffingsregeling worden toegepast.

Maakt een op de werknemerssfeer gericht spaarsysteem deel uit van een meeromvattend systeem waarvoor overigens wel een lumpsumregeling is getroffen, dan kan voor de waarde van de verstrekkingen in de loonsfeer worden uitgegaan van de waarde die voor die lumpsumregeling is vastgesteld. Deze waarde is niet alleen van belang voor het bedrag van de belasting, maar bijvoorbeeld ook voor de toepassing van de geschenkenvrijstelling.

De organisatie waarmee de lumpsumregeling is getroffen verstrekt desgevraagd gegevens over deze waarde aan de werkgevers die aan het spaarsysteem meedoen.

5.†††††††† Gevolgen lumpsumregeling

Als de belasting en premie op lumpsumbasis is voldaan behoeft het voordeel bij de genieter niet tot de winst dan wel tot het loon te worden gerekend.

Als de verkrijgende ondernemer met gespaarde punten investeert in bedrijfsmiddelen of daarmee zakelijke kosten voldoet, kan voor het bepalen van de omvang van de investering, de afschrijvingen of de kosten worden uitgegaan van de waarde van de bestede spaarpunten zoals die bij de berekening van de lump sum in aanmerking is genomen. Hetzelfde geldt voor goederen die zijn ontvangen in de promotionele sfeer en door de verkrijger worden aangewend als bedrijfsmiddel. De organisatie of ondernemer waarmee een lumpsumregeling is getroffen verstrekt desgevraagd de gegevens over deze waarde.

6.†††††††† Wijze van berekening lump sum

De lump sum wordt berekend op basis van de waarde van de verstrekte spaarpunten, goederen of diensten in het economische verkeer. Bij spaarpunten kan ten aanzien van de waardebepaling worden gedacht aan de gewogen gemiddelde waarde in het economische verkeer, afgeleid van de artikelen of diensten die ermee kunnen worden verkregen. Op deze waarde kunnen eventuele waardedrukkende factoren in mindering worden gebracht. Ook acht ik het niet bezwaarlijk om in het kader van de lump sum afspraak voor de waardering van de spaarpunten uit te gaan van de waarde van de goederen of diensten op het moment waarop deze tegen inlevering van spaarpunten daadwerkelijk worden verstrekt. Het voordeel wordt belast naar het gewogen gemiddelde belasting- en premietarief dat daar, gelet op de samenstelling van de doelgroep, over verschuldigd zal zijn.

 

Een lumpsumregeling wordt voor maximaal twee jaar afgesproken.

Aan de hand van de ervaringen in die periode kan worden bezien of een nieuwe regeling wordt overeengekomen en in hoeverre de waarde of het heffingspercentage moet worden bijgesteld.

7.†††††††† Aanspreekpunt

De Inspecteur Belastingdienst/Grote ondernemingen Rotterdam is belast met de uitvoering van de in dit besluit neergelegde goedkeuring en met het maken van afspraken over lumpsumregelingen. Verzoeken kunnen worden gericht aan:

Belastingdienst/Grote ondernemingen Rotterdam

t.a.v. de heer J.L. Sohier RA

Postbus 50963

3007 BE Rotterdam

8.†††††††† Intrekking

Het besluit van 16 februari 1999, nr. DB99/333 wordt hierbij ingetrokken.